Kompetenzen

Yoga-Lehrerin

  • Shivananda-Yoga
  • Yoga nach Nicky Knoff
  • Kriya-Yoga
  • Pranayama
  • Meditation